formatedPage1

Школски одбор

Школски одбор

Према члану 54. закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у Школи је Школски одбор, који има 9 чланова. Школски одбор именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са Законом. Школски одбор чине 3 представника локалне самоуправе, 3 представника запослених и 3 представника родитеља. Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.