formatedPage114

Школски одбор

Школски одбор

Према члану 54. закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у Школи је Школски одбор, који има 9 чланова. Школски одбор именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са Законом. Школски одбор чине 3 представника локалне самоуправе, 3 представника запослених и 3 представника родитеља. Школски одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.


Чланови школског одбора

1. Марина Ђурђевић, представник запослених

2. Борка Петровић, представник запослених

3. Небојша Вулићевић, представник запослених

4. Марија илић,  представник родитеља

5. Саша Димић,  представник родитеља

6. Тања Мимић,  представник родитеља

7. Ненад Пеладић,  представник локалне заједнице

8. Драган Теодосијевић,  представник локалне заједнице

9. Витомир Симић,  представник локалне заједнице